IES Baltasar Porcel

Son Prim sn Andratx Illes Balears 07150

Estàs aquí:Inici Departaments Català Tasques setembre

Tasca setembre

Tasques de setembre CATALÀ (1r-2n-3r-4t d'ESO + 3R D'ESO PMAR) CURS 2015-16

TASQUES DE SETEMBRE 1R, 2N, 3R I 4T D'ESO (+ 3R D'ESO PMAR). LLENGUA CATALANA I LITERATURA. CURS 2015-16.

 

El dia de l'examen de setembre de la matèria llengua catalana i literatura, l'alumne haurà de lliurar les tasques següents al professor.

 1. Llegim el diari. Els alumnes han de llegir 6 articles durant els mesos de juliol i agost. Els articles poden ser d'un mitjà digital o bé en format paper. S'han de respectar les condicions següents: a) l'article ha de ser en llengua catalana, b) s'ha d'adjuntar l'article retallat (en format paper) o bé l'adreça digital d'on s'ha tret l'article (format digital) i se n'ha de fer constar la data de publicació. De cada article, cal respondre les preguntes següents: a) Resum (màxim 3 línies), b) Per què l'has triat? (arguments raonats), c) El que més t'ha agradat (arguments raonats) i d) El que menys t'ha agradat (arguments raonats). ENLLAÇOS RECOMANATS: http://www.absurddiari.com/c/http://cat.elpais.com/http://www.arabalears.cat/http://www.elperiodico.cat/ca/?_ga=1.138449203.149382447.1466603049#.
 2. Exercicis d'ortografia del llibre de text (només dels continguts estudiats a classe duarnt el curs 2015-16). És responsabilitat de l'alumne saber quins continguts s'han treballat durant el curs.
 3. Quatre exercicis de comprensió lectora del llibre de text. N'hi ha un per unitat. L'alumne pot triar el que vulgui, però cal que justifiqui la seva tria amb arguments raonats (màxim línies).
 4. Selecció de 15 exercicis varis de gramàtica i de morfosintaxifets durant el curs. És responsabilitat de l'alumne seleccionar els exercicis treballats dins classe amb els companys i el professor en cadascuna de les unitats treballades al llarg del curs.

El fet de no lliurar aquestes tasques en les condicions establertes pel departament implicarà la renúncia immediata de l'alumne a un punt sobre la puntuació de la prova extraordinària de setembre. En el cas que l'alumne lliuri les tasques en les condicions establertes pel departament, podrà guanyar un màxim d'un punt sobre la puntuació de la prova extraordinària de setembre.

 

EXAMEN DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

SETEMBRE 2016

PUNTUALITZACIONS

Continguts que s'han de tenir especialment en compte a l'hora de preparar l'examen de català de setembre de 1r d'ESO:

 1. Models d'expressió escrita treballats durant el curs (recepta de cuina, carta personal...).

 2. Repassar les comprensions lectores fetes durant el curs.

 3. Ortografia i gramàtica:

 • Accentuació i dièresi.

 • Apostrofació i contracció.

 • Morfologia del substantiu i de l'adjectiu (masculí-femení / singular-plural).

 • Vocalisme: a/e, o/u.

 • Consonantisme: g/j, tg/tj, tc/x/ix/ig, s/ss/c/ç/z.

 • Categories gramaticals.

 • Morfologia verbal: lexema/morfema, verbs regulars/irregulars, nombre, persona, temps, conjugació, mode, temps simples/composts.

Continguts que s'han de tenir especialment en compte a l'hora de preparar l'examen de català de setembre de 2n d'ESO:

 1. Expressió escrita: introducció-desenvolupament-conclusió.

 2. Ortografia i gramàtica:

 • Accentuació i dièresi. Regla general d'accentuació. Casos especials d'accentuació: a) diacrítics, b) divergència català-castellà i c) adverbis de manera acabats en "-ment".

 • Apostrofació i contracció.

 • Morfologia del substantiu i de l'adjectiu (masculí-femení / singular-plural).

 • Vocalisme: la vocal neutra àtona (a/e).

 • Consonantisme: g/j, tg/tj, tc/x/ix/ig, s/ss/c/ç/z.

 • Categories gramaticals (identificació): substantiu-adjectiu-adverbi-preposició-determinant-verb-conjunció.

 • Morfologia verbal: verbs regulars (temps simples i composts). Verbs incoatius de la 3a conjugació.

 • Sintaxi: identificació de les funcions sintàctiques següents: subjecte i CD.

Continguts que s'han de tenir especialment en compte a l'hora de preparar l'examen de català de setembre de 3r d'ESO:

 1. Models d'expressió escrita treballats durant el curs (recepta de cuina, narració, entrevista...).

 2. Repassar les comprensions lectores fetes durant el curs.

 3. Ortografia i gramàtica:

 • Accentuació i dièresi.

 • Apostrofació i contracció.

 • Vocalisme: a/e, o/u.

 • Consonantisme: g/j, tg/tj, tc/x/ix/ig, s/ss/c/ç/z, p-t-c/b-d-g, b/v...

 • Categories gramaticals.

 • Anàlisi sintàctica.

Continguts que s'han de tenir especialment en compte a l'hora de preparar l'examen de català de setembre de 4t d'ESO:

 1. Dictat (ortografia).

 2. Puntuació d'un text.

 3. Anàlisi sintàctica d'oracions simples i compostes.

 4. Morfologia nominal.

 5. Morfologia verbal.

 6. Categories gramaticals.

 
Estàs aquí:Inici Departaments Català Tasques setembre