IES Baltasar Porcel

Son Prim sn Andratx Illes Balears 07150

Estàs aquí:Inici Departaments Llengües clàssiques Programació PROGRAMACIÓ LLATÍ 4t ESO

PROGRAMACIÓ LLATÍ 4t ESO

PROGRAMACIÓ LLATÍ 4t ESO

 

  1. OBJECTIUS
 1. .Conèixer les arrels i l’evolució de la llengua com un instrument que s’adapta a les necessitats dels parlants.
 2. Valorar la diversitat lingüística com una mostra de la riquesa cultural dels pobles.
 3. .Explicar les semblances que entronquen les diferents llengües amb un origen comú i comparar els elements i estructures de les llengües derivades.
 4. .Identificar i relacionar elements morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua llatina per analitzar i traduir textos senzills.
 5. .Conèixer els procediments de formació del lèxic llatí –en concret, la derivació i la composició- per entendre millor els procediments de formació de paraules a les llengües actuals.
 6. .Identificar l’etimologia i conèixer el significat de les paraules del lèxic comú de la llengua pròpia i, en especial, del vocabulari culte que forma gran part de la terminologia científica i tècnica actual.
 7. Comprendre correctament el significat dels llatinismes i expressions llatines que s’han incorporat directament a la llengua parlada i a la científica, en especial a la del dret.
 8. Desenvolupar les capacitats intel·lectuals mitjançant l’anàlisi dels elements de la llengua llatina que, pel seu caràcter flexiu, és prototip d’una llengua d’anàlisi.
 9. Millorar la lectura comprensiva i l’expressió oral i escrita mitjançant el coneixement del vocabulari i les estructures gramaticals llatines.
 10. Desenvolupar hàbits d’organització, treball i disciplina en l’estudi, a partir dels mecanismes d’estructuració mental que implica el procés d’anàlisi i traducció de textos llatins.
 11. Reflexionar i analitzar, des de l’anàlisi de la llengua llatina, les estructures lingüístiques de la llengua pròpia –català i/o castellà- així com també les que s’estudien com a segona o tercera llengua.
 12. Utilitzar les regles fonamentals d’evolució fonètica del llatí al català i identificar paraules patrimonials, cultismes i expressions llatines en diferents contextos lingüístics.
 13. Conèixer els aspectes rellevants de la cultura i la civilització romanes, utilitzant críticament diverses fonts d’informació i diferents suports, per identificar-ne la pervivència en el nostre patrimoni cultural, artístic i institucional i així adoptar una actitud de respecte i tolerància cap als diversos pobles i nacions.
 14. Valorar el patrimoni literari, els gèneres i obres principals, com a base comuna de la història literària universal.
 15. Reconèixer la influència del món romà en les Illes Balears en els seus diversos aspectes: arqueològic, lingüístic, econòmic i social.