IES Baltasar Porcel

Son Prim sn Andratx Illes Balears 07150

Estàs aquí:Inici Departaments Música Programació

Programació

1r d'ESO. Mínims de Música

Trobareu les programacions didàctiques de les materies que imparteix el Departament de Música fent clic damun de cadascun dels cursos

Música I (1r Curs d'ESO)

Taller de Música (2n Curs d'ESO)

Música II (3r Curs d'ESO)

Música (4t Curs d'ESO)

Llenguatge i pràctica musicals (1r Curs de Batxillerat)

4t d'ESO. Mínims de Música

Document de mínims de la matèria de Música

per a 4 curs de l'Educació Secundària Obligatòria

de l'IES Baltasar Porcel

curs 2012/2013

 Objectius mínims

Objectius de la matèria

Dimensions de les competències bàsiques relacionades

1. *Identificar les situacions i contextos on la música està present i descriure i diferenciar els seu ús i la funció que realitza.

1. Relacionar l'ús i la funció que té o realitza la música en l'entorn quotidià de l'alumne

Cb3(Con)

2. *Analitzar els factors socials i la influència de la indústria musical en les preferències i modes musicals per adquirir un sentit crític musical.

2. Establir els lligans existents entre la industria musical actual i la manipulació social del gust artístic-musical.

Cb8(In)

4. *Descriure, els principals elements musicals (ritme, melodia, timbre, harmonia, textura, forma, tempo, etc.), usant un vocabulari adient de qualsevol manifestació artístiqca proposada.

4. Exposar de manaera adequada i argumentada opinions relacionades amb els elements principals musicals.

Cb1(Co)

7. *Utilitzar els recursos gràfics i visuals per interpretar amb autonomia i adequació, idees, pensaments i sentiments mitjançant l'expressió musical.

7. Realitzar manifestacions, mitjançant l'expressió musical, utilitzant els suports audiovisuals i els gràfics.

Cb1(Co)

Cb4(Cul)

8. *Analitzar el procés del desenvolupament escènic musical i participar activament en la seva planificació, muntatge, inerpretació i difusió.

8. Projectar cap a l'entorn i convertir en un acte escènic la interpretació musical.

Cb3(Con)

11. *Utilitzar el programari musical per modificar o elaborar breus composicions musicals fent ús dels recursos compositius.

11. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés creatiu.

Cb4(Tic)

 

Continguts mínims

Bloc 1. Audició i referents musicals

Coneixements

Seqüenciació

1. *La música com a element amb presència constant en la vida de les persones: l’audició de música a la vida quotidiana, als espectacles i als mitjans audiovisuals.

UD3

3. *La música en els mitjans de comunicació. Factors que influeixen en les preferències i les modes musicals.

UD3

UD4

4. *La crítica com a mitjà d’informació i valoració del fet musical.

UD6

6. *Rigor en la utilització d’un vocabulari adequat per descriure la música.

Totes

7. *La música a les Illes Balears. La música instrumental i vocal en el pasat i en el present.

UD7

 

Habilitats

Seqüenciació

8. *Utilització de diverses fonts d’informació per obtenir referències sobre músiques de diferents èpoques i cultures, incloses les actuals, i sobre l’oferta de concerts i d’altres manifestacions musicals en viu i divulgades a través dels mitjans de comunicació.

UD5

9. *Anàlisi de crítiques musicals i ús d’un vocabulari apropiat per a l’elaboració de crítiques orals i escrites sobre la música escoltada.

Totes

Bloc 2. La pràctica musical

Coneixements

Seqüenciació

2. *Planificació, assaig, interpretació, direcció i avaluació de representacions musicals a l’aula i en altres espais i contextos.

UD8

3. *Àmbits professionals de la música. Identificació i descripció de les diferents facetes i especialitats en el treball dels músics. Conèixer les possibilitats personals i professionals que ofereix la música.

UD9

 

Habilitats

Seqüenciació

4. *Pràctica i aplicació d’habilitats tècniques amb grau de complexitat creixent i concertació amb les altres parts del conjunt, en la interpretació vocal i instrumental i en el moviment i la dansa.

Totes

5. *Interpretació de danses així com peces vocals i instrumentals apreses d’oïda i mitjançant la lectura de partitures amb diversos tipus de notació, fent referència a la música vocal i instrumental de les Illes Balears i a les seves agrupacions musicals.

Totes

UD7

Bloc 3. Música i tecnologies

Coneixements

Seqüenciació

2. *Anàlisi de les funcions de la música en diferents produccions audiovisuals: publicitat, televisió, cine, videojocs, etc.

UD3

UD4

 

Habilitats

Seqüenciació

3. *Utilització de dispositius electrònics, recursos d’Internet i programari musical de diferents característiques per a l’entrenament auditiu, l’escolta, la interpretació i la creació musical.

UD5

UD6

5. Sonorització d’imatges fixes i en moviment mitjançant la selecció de músiques preexistents o la creació de bandes sonores originals.

UD5

 

Actituds

Seqüenciació

6. *Valoració crítica de la utilització dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació com a recursos per a la creació, la interpretació, l’enregistrament i la difusió de produccions sonores i audiovisuals.

UD5

 

Criteris d'avaluació

1r. *Determinar quin és l'ús i la funció que realitza la música en l'entorn social.

2n. *Analitzar els lligams entre la publicitat musical i la manipulació social.

4t. *Emetre opinions que relacionin els elements principals de la música amb adequació i coherència.

7è. *Utilitzar el grafisme i els elements audiovisuals com a eines d'expressió musical.

8è. *Promoure la realització pública d'un acte escènic prèviament preparat.

11è. *Fer ús de les TIC per a la realització de propostes musicals.

 

Procediments i instruments de recuperació per a 4t curs

1. Recuperació de les avaluacions suspeses

Activitats de síntesi i/o de recuperació de les avaluacions amb qualificació negativa durant el curs

A l'inici de cada trimestre, i al final de tercer, es realitzarà una prova escrita amb dues parts (coneixements i procediments), amb el contingut de les Unititas Didàctiques treballades al trimestre anterior. A més de l'entrega de tasques complementàries determinades pel professor.

Aquesta activitat tindria el doble vessant:

a) Com a activitat de síntesi

b) Com a procediment de recuperació de l'avaluació anterior

A més, els alumnes que hagin obtingut una avaluació positiva en l'avaluació anterior, tenen l'oportunitat d'augmentar les qualificacions corresponents.

La qualificació obtinguda es tindrà en compte com a part per a la mitjana de l'avaluació ordinària, per al cas dels alumnes aque tenien una avaluació negativa de l'avaluació (recuperació), com per a l'obtenció de la qualificació final de l'avaluació en curs (activitat de síntesi).

 

2. Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors

La recuperació de la matèria es pot realitzar per dos procediments diferents:

1r) Programa de recuperació contínua de pendents (PRCP)

El Programa de Recuperació contínua inclou:

a) Realització d'activitats de caire progressiu

b) La validació de la realització personal

Des de l'inici de curs els alumnes podran descarregar-se de la web les activitats que hauran de realitzar per a cadascun dels trimestres i que haurà de presentar en les dates acordades amb el professor per a la seva validació. La realització de la validació serà diferent si l'alumne està cursant o no la matèria en el curs següent

a) Alumnes que estigin cursaant durant l'any acadèmic la matèria de Música, la realitzarà dins l'aula a una de les sessions.

b) Alumnes que no estiguin cursant durant l'any acadèmic la matèria de Música, es realitzarà dimecres de 14:05 a 15:00h en la data previament establerta.

En cas que un alumne no entregui les tasques i aquestes no pùguin ser validades en les dates establertes, tindrà la qualificació negativa de la materia pendent corresponent.

La validació de les activitats es podrà realitzar mitjançant preguntes orals i/o escrites que posin de manifest la realització personal de les activitats presentades i l'assoliment dels objectius establerts.

 

2n) Assoliment dels objectius del curs superior al que correspon la matèria pendent

Per a l'alumnat que està cursant la matèria de Música i la tinguès pendent d'algun dels cursos anteriors, a més de poder acollir-es al PRCP, li quedarà recuperada si té una avaluació positiva en alguna de les avaluacions del curs.i podrà interrompre el PRCP.

Per als alumnes que no obtinguin una avaluació positiva en alguna de les matèries pendents per aquests procediments, la pordran recuperar amb els mateixos criteris establerts en l'apartat dels criteris de qualificació d'aquesta Programació Didàctica, corresponents a l'avaluació extraordinària del curs corresponent.

Criteris de qualificació

Qualsevol qualificació per a cadascun dels tres àmbits es realitzarà sobre 10 punts i després s'aplicarà el percentatge corresponent

Per a 4t curs

 1. Part conceptual o de coneixements 50 %

 2. Habilitats 40 %

 3. Actituds 10 %

El resultat final serà la suma dels tres àmbits. Cadascun d'ells es multiplicarà per 0,5 per als continguts conceptuals, 0,4 per als procedimentals i 0,1 per als actitudinals.

Qualificació final de les avaluacions

L'obtenció da la qualificació final de la 1a, 2a i 3a, l'avaluació es realitzarà:

a) Coneixements

Nota mitjana de cadascuna de les parts conceptuals de les proves escrites.

b) Procediments. La mitja aritmètica de:

1r. Mitjana de totes les parts procedimentals de les proves escrites.

2n. Mitjana de totes les activitats realitzades (entregades o revisades, inclòs el portafoli).

3r. El resultat de la participació en les activitats realitzades (dins i fora del centre).

c) Actitudinals. La mitjana aritmètica de:

1r. L'interès i participació en les activitats proposades.

2n. La lliurança de les activitats o tasques demanades (incloent el portafoli).

3r. La participació en les activitats complementàries o d'ampliació proposades al grup.

A més en aquest apartat es podrà incloure la participació voluntària o d'assistència a les activitats culturals i/o artístiques del municipi mitjançant la entrega de les tasques demanades en el document que els alumnes podran obtenir a la web del Departament a l'aparta de “Documents d'interès”

El Departament de Música, atenent els acords de centre, estableix que per faltes d'ortografia es pot minvar en 0,5 punts de la qualificació final de les proves escrites o dels treball presentats. Així mateix, també es podrà augmentar en la mateixa puntuació (0,5), si els documents presentats no tenen faltes d'ortografia i es presenta amb una cal·ligrafia molt clara.

Qualificació final de l'avaluació ordinària

La qualificació de la avaluació ordinària correspondrà als percentatges següents:

1a Avaluació 25%

2a Avaluació 35%

3a Avaluació 40 %

Qualificació final de l'avaluació extraordinària

La qualificació de l'avaluació extraordinària es realitzarà mitjançant dues blocs diferenciats:

1r Bloc. Corresponent en una prova escrita que valide la realització de les activitats presentades i realitzades pels alumnes. Aquest bloc inclourà:

a) Part de coneixements. Que inclourà els continguts conceptuals treballats durant el curs

b) Par de procediments. Que inclourà la utilització dels coneixements per a la seva realització.

2n Bloc. Que inclourà les tasques encomanades per a la convocatòria de setembre, en paper o mitjanjant la plataforma Moodle) i si fos necessari, i a criteri del professor, una part pràctica prèviament. establerta

Per a l'obtenció de la qualificació, s'aplicaran els criteris de qualificació dels diferents continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) establerts per al curs corresponent.

Per a la qualificaciçó final de la convocatòria extraordinària (setembre), s'aplicaran els seghüent criteris de qualificació finals:

a) Convocatòria ordinària (juny) 50%

b) Convocatòria extraordinària 50%

Si la qualificació a la convocatòria extraordinària fos positiva (igual o superior a 5), la nota final en cap cas podrà ser negativa (inferior a 5)

 

Cant coral

CANT CORAL

Què és el Cant Coral? (Una màtèria totalment pràctica)

El Cant coral és una matèria totalment pràctica on els alumnes experimenten les possibilitats sonores simultànies i de conjunt, és a dir, en grup en ters vessants:

a) Cant coral “a cappella”, és a dir, interpretacions a conjunt sense acompanyament instrumental.

b) Conjunt vocal i instrumental. On les interpretacions vocals es realitzen acompnaydes d'instruments convencionals i no convencionals

c) Laboratori d'investigació sonora. On els alumnes, mitjançant la utilització de recursos informàtics experimenten les diferents possibilitats sonores interpretatives.

A qui va dirigida? (A tots els alumnes de 3r d'ESO)

Aquesta matèria va dirigida a tot l’alumnat de tercer d’ESO sense importar els coneixements musicals previs.

Què farem? (Cantar en grup, amb acompanyament instrumental i fer enegistraments i manipular-los després)

 • Planificació de les actuacions

 • Interpretacions amb diferents estils de música

 • Col·laboració en projectes musicals

 • Sonorització de textos

 • Creació d'estructures musicals

 • Improvisació d'esquemes musicals

 • Utilització del cos com instrument d'acompanyament

Què utilitzarem? (La veu, el cos, els instrumetns i recursos informàtics)

Per a la realització de totes aquestes activitats, utilitzarem fonamentalment:

 • La veu

 • El cos

 • L’aula d’informàtica per fer servir els programes de seqüenciació, edició de partitures i tractament del so i del vídeo pel que fa a la part digital de música.

Cóm l’avaluarem? (Mitjançant la implicació i el treballl de conjunt)

A la matèria de Cant Coral es valorarà:

 • El progrés de l’alumne/a.

 • L’actitud a classe.

 • Per una banda, la qualitat de la interpretació musical. Per altra banda, la qualitat i presentació de totes les activitats pràctiques fetes a l’aula d’informàtica.

 • No hi haurà exàmens, ja que la matèria és de caràcter pràctic.

Informació de la Matèria de Música per als centres d'Educació Primària

Informació de la Matèria de Música per als centres d'Educació Primària

Introducció

La música, una de les arts més antigues, aparegué de la necessitat de comunicar i d’expressar idees, pensaments o sentiments utilitzant la veu, el cos i altres estris sonors, d’una manera intencionada i estructurada.

Per entendre aquest art i el seu paper socialitzador, és fa necessari el seu aprenentatge, on ja des de l’antiguitat, a Grècia, la música va exercir una funció educativa molt important, a més de ser considerada com un factor essencial en la formació humana.

Però va ser l’any 1958 al II Congrés de la UNESCO (Copenhage), quan els grans pedagogs musicals posaren de relleu els valors educatius de la música, des de la psicologia i la pedagogia com a eina de desenvolupament personal en totes les seves dimensions.

És a l’educació secundària, després dels períodes preoperacional i operacional, incidint en l’abstracció i al construcció del pensament lògic, hipotètic i deductiu, quan exerceix la major influència, ja que representa un dels llenguatges més abstractes existents amb la necessitat d'estructurar en idees la informació presentada mitjançant un codi cientificotècnic. El treball dels continguts musicals, a més d'incidir en el desenvolupament dels tres àmbits, cognitiu, motriu i social, té una projecció i una gran influència en els aprenentatges de les altres matèries, ja que el seu paper d’instrumentalització general, permet analitzar, concretar i sintetitzar la informació presentada; no hem d'oblidar que el canal educatiu per als aprenentatges per excel·lència és el so (la veu), aleshores... Quina altra matèria ensenya a escoltar?

Objectius per a 1r curs de l'Educació Secundària Obligatòria

1. *Adquirir els hàbits i les tècniques necessàries per utilitzar, de manera adequada, el cos i els instruments en les manifestacions artístiques.

2. Utilitzar la dansa com element d'expressió artístic i tradicional.

3. *Adquirir els recursos necessaris per tal d'identificar mitjançant l'audició l'època o la cultura de les obres proposades.

4. Utilitzar terminologia musical adequada per expressar opinions en l'àmbit musical.

5. Adquirir l'autonomia necessària i utilitzar les fonts d'informació com a eina d'enriquiment personal.

6. Diferenciar els recursos tecnològics per poder-los utilitzar en les produccions audiovisuals.

7. *Assumir els diferents rols en les manifestacions artístiques de grup com a part integrant d'ell.

8. Reconèixer i identificar els codis gràfics musicals per interpretar i realitzar les diferents manifestacions artístiques.

9. *Identificar en qualsevol context la contaminació acústica i proposar les solucions més adients.

10. *Identificar la música i les diferents danses tradicionals i fomentar la seva valoració.

(* Els objectius mínims del curs)

 El camí per assolir aquests objectius seran:

a) Utilitzar el cos i els instruments adequadament en les manifestacions artístiques. Cb3(Con)

Utilitzar els instruments musicals escolars, adequant-se al conjunt del grup, en la interpretació de propostes rítmicomelòdiques (flauta, instrumentals Orff, la veu, el cos i altres estirs)

b) Fer ús del càlcul estructural i espaial en l'aprenentatge de les diferents danses o de moviments corporals. Cb6(Cul), Cb2(Ma)

Prendre consciència del propi cos i l'espai mitjançant el moviment corporal i la dansa tradicional

c) Contextualitzar les obres musicals segons els elements característics determinants.Cb4(Cul)

Reconèixer i identificar, mitjançant l'audició, les característiques musicals principals per tal de contextualitzar les peces proposades

d) Expressar-se utilitzant el llenguatge musical adequat. Cb1(Co)

Utilitzar el llenguatge de la música de manera adequada en les manifestacions publiques (opinions, debats, etc.)

e) Utilitzar de manera autònoma i com a eina d'aprenentatge les fonts d'informació. Cb7(Apre), Cb8(Ini)

Fer ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la recerca i selecció de la informació, així com en l'elaboració de material de suport per a les seves exposicions (programari lliure i de fàcil accés)

f) Identificar els diferents recursos tecnològics dels seu voltant segons la seva utilitat determinada. Cb4(Tic)

Utilitzar els recursos informàtics segons la seva funció i fer-ne un ús adient

g) Participar amb adequació en les activitats de grup. Cb5(So)

Les activitats de conjunt són l'eina per excel·lència per abordar tot el desenvolupament afectiu i social (les relacions interpersonals, l'equilibri personals i la inserció social.

h) Utilitzar les relacions proporcionals de rítmica i mètrica en la interpretació artisticomusical. Cb1(Co), Cb2(Ma)

La lectura del llenguatge musical és una de les eines que permeten la relació proporcional de doble/meitat o triple/terç. Si afegim la interpretació d'aquest codi subjecte al tempo i a l'adequació del conjunt (grup), el resultat és incidir en el pensament abstracte i en processos mentals com la concentració l'anàlisi, etc.

i) Ser conscient de la pol·lució sonora i proposar mecanismes de solució. Cb3(Con), Cb8(Ini)

Treballar i ser conscient dels diferents plànols d'audició (el sensorial, l'expressiu i l'analític), és fonamental per adquirir les eines que permeten el filtratge sonor de l'entorn i prendre consciència de la importància de la influència del paisatge sonor en els éssers humans

j) Establir i valorar els lligams històrics i culturals existents en la música i la dansa tradicional. Cb6(Cul)

Una de les finalitats del nostre sistema educatiu, és prendre consciència de pertinença a la nostra comunitat autònoma. Una de les millor formes és conèixer els trets culturals i d'identitat.

Les Unitats Didàctiques que es treballaran al llarg del curs:

1r Trimestre

1a UD El material de la música (9 s.)

2a UD El ritme (11 s.)

3a UD La veu dels instruments (9 s.)

4a UD La melodia(10 s.)

2n Trimestre

5a UD La dinàmica(11 s.)

6a UD Agrupacions musicals (10 s.)

7a UD La harmonia (9 s.)

3r Trimestre

8a UD La veu i el text (9 s.)

9a UD La forma (10 s.)

10a UD El caràcter de la música (9 s.)

11a UD La música en el món (8 s.)

L'avaluació

Els criteris d'avaluació

  1r. *Utilitzar les tècniques interpretatives del cos i dels instruments en les activitats artístiques musicals.

  2n. *Realitzar moviments corporals i de desplaçament de manera lliure i espontània o de danses establertes.

  3r. *Identificar, mitjançant l'audició, els elements característiques de les obres proposades i contextualitzar-les.

  4t. Emetre opinions de l'àmbit musical utilitzant un llenguatge terminològic adequat.

  5è. Fer ús de diferents fonts d'informació per a l'aprenentatge individual.

  6è. Determinar l'ús i la funció de cadascun dels recursos tecnològics en l'àmbit audiovisual i musical.

  7è. *Mostrar una actitud activa, participativa i de respecte en les activitats de grup.

  8è Interpretar els codis cientificotecnics musicals (la lectura i l'escriptura musical), per a la realització de les activitats musicals.

  9è *Realitzar propostes i contribuir a la disminució de la contaminació acústica.

  10è. *Reconèixer la música i les danses tradicionals com a patrimoni cultural i tradicional.

Els instruments d'avaluació

Els instruments d'avaluació utilitzats seran:

a) KPSI

b) Realització de mapes conceptuals o estructuració de la informació.

c) Activitats d’interpretació i creació vocal, instrumental i de moviment i dansa.

d) Activitats realitzades per l’alumne (fitxes d’audició, etc.)

e) Proves escrites de coneixements o d'aplicació. (portafoli)

f) Activitats realitzades amb les TIC.

g) Exposicions orals

Els procediments d'avaluació

Els procediments d'avaluació es fonamentaran en els procediments següents:

a) L'avaluació externa

b) L'autoavaluació

c) La coavaluació

El criteris de qualificació

Qualsevol qualificació per a cadascun dels tres àmbits es realitzarà sobre 10 punts i després s'aplicarà el percentatge corresponent

 1. Part conceptual o de coneixements 40 %

 2. Habilitats o destreses 40 %

 3. Actituds 20 %

El resultat final serà la suma dels tres àmbits. Cadascun d'ells es multiplicarà per 0,4 per als continguts conceptuals i procedimentals i 0,2 per als actitudinals.

Taller de Música

TALLER DE MÚSICA

Què és el taller de música? (Classes totalment pràctiques)

El taller de música és, a més de ser el pont idoni entre primer i tercer d’ESO, un taller de caràcter totalment pràctic on els alumnes assimilaran i desenvoluparan capacitats relacionades amb diferents professions d’avui dia com ara pugui ser: tècnics de muntatges escenogràfics, informàtics, tècnics d’enregistrament i de so, enginyers de so, tècnics en telecomunicacions, mon del teatre i dansa en general, compositors, educació musical, cinema, publicitat o periodisme visual.

A qui va dirigida? (Alumnes de segon d'ESO que vulguin fer instruments, enregistraments i el tractament del so)

Aquest taller va dirigit a tot l’alumnat de segon d’ESO sense importar els coneixements musicals previs, ja que el taller respon als diferents nivells de coneixement inicial:

 • Alumnes que tenen un nivell curricular de primer d’ESO, la pràctica musical serà molt més àgil que la del primer curs, donat que els alumnes ja tenen un domini del llenguatge musical i tècnic dels instruments, que no tenien en començar el primer d’ESO.

 • Donat al caràcter integrador i la possibilitat de fer infinitat d’arranjaments musicals de tots els nivells, el taller de música compleix la necessitat de l’alumnat amb problemes educatius.

 • Pel que fa a l’alumnat que te coneixements musicals d’escoles musicals o conservatori, el taller de música els ofereix conèixer un àmbit professional de la música que no aprendran als conservatoris ni escoles de música (tot allò relacionat amb la informàtica musical). Per altra banda, en les interpretacions realitzades en grup el fet que puguin crear formes més complexes pot millorar els resultats de tot el grup actuant com a referent, així mateix, podrà aportar el seu instrument a la interpretació grupal.

Què farem? (Crear peces actuals, interpretar-les i enregistrar-les)

 • El taller de música és de caràcter pràctic en la seva totalitat.

 • Crearem i interpretarem música de tots els estils, preferentment de música actual de moda, i ho farem en grup utilitzant tots els instruments disponibles a l’aula (flauta, instrumental Orff, bateria i instruments de petita percussió).

 • Enregistrarem, en diferents pistes, cada particel·la de la nostra interpretació per posteriorment editar-la, muntar-la i transformar-la a diferents formats digitals d’àudio que existeixen avui dia. Ho farem amb audacity.

 • L’àudio optés, l’aplicarem, amb un editor de vídeo, com música de fons per a un vídeo que crearem a partir de fotos i imatges.

 • Aprendrem a crear una partitura amb un editor de notació musical (MuseScore), alhora que ens familiaritzem amb el llenguatge musical.

 • Editarem i crearem música electrònica amb un seqüenciador (DAW) (Mulab)

Què utilitzarem? (Instruments i suports informàtics)

Per a la realització de totes aquestes activitats, utilitzarem fonamentalment:

 • L’aula de música pel que fa a la interpretació musical i el enregistrament.

 • L’aula d’informàtica per fer servir els programes de seqüenciació, edició de partitures i tractament del so i del vídeo pel que fa a la part digital de música.

Cóm l’avaluarem? (Participació en les activitats de grup)

Al taller de música es valorarà:

 • El progrés de l’alumne/a.

 • L’actitud a classe.

 • Per una banda, la qualitat de la interpretació musical. Per altra banda, la qualitat i presentació de totes les activitats pràctiques fetes a l’aula d’informàtica.

 • No hi haurà exàmens, ja que la matèria és de caràcter pràctic.

Estàs aquí:Inici Departaments Música Programació